El Centre Excursionista Montserrat és una entitat excursionista tradicional amb un llarg historial al darrera, que recentment ha complert 100 ANYS de vida, orientat als esports relacionats amb la natura, com l'excursionisme, escalada, alpinisme, esquí de muntanya, espeleologia, barrancs, i bicicleta de muntanya.


El nostre esperit és la participació, l'activitat en grup, l'assessorament i sobretot gaudir del temps lliure.

Sempre ens n'alegrem de rebre nous membres interessats en participar, organitzar i gaudir de totes les les activitats que es realitzen a la nostre entitat.


La Junta Directiva

Presidenta

Roser Rojo i Ortiz

Vicepresident

Carles Casado i Colorado

Secretari

Josep Guitart i Pujol

Tresorer

Xavier Valdés i Olivares

Delegat de patrimoni i delegat del xalet refugi Rasos de Peguera

Vicenç Muñoz i Burgués

Vocals Junta

Jordi Solé i Valldaura

Alba Canal i Bosch

Núria Traveset i Pla

Lluís Roqueta

Estatuts del Centre Excursionista Montserrat

Pots consultar els estatuts en aquest enllaç.

Avís Legal i Política de Protecció de Dades

DADES REGISTRALS I INFORMACIÓ GENERAL

Titular: CENTRE EXCURSIONISTA MONTSERRAT (en endavant CEM)

Número d'identificació fiscal: G-58062787

Domicili: Carrer Pla dels Ametllers, núm. 10, local 1, 08242 Manresa

Correu electrònic: secretaria@centreexcursionista.cat

Telèfon: 93 872 53 12

Whatsapp:  623 611 366 

El Centre Excursionista Montserrat, entitat esportiva constituïda a Manresa el 9 d'abril del 1922, registrada en el Registre d'Entitats Esportives de Catalunya, en data 12/11/1982 amb el número 01349.

El web s’ha creat per oferir una informació detallada i actualitzada de les activitats del CEM, d’ara endavant, els “Continguts” i/o els “Serveis”).

Aquest avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”), juntament amb la política de privadesa (d’ara endavant “Política de Privadesa”), i la política de cookies (d’ara endavant, “Política de Cookies”) constitueixen el marc legal aplicable (conjuntament “Termes Legals de la Web”) a l’ús del nostre lloc web (d’ara endavant, la “Web” o el “Lloc web”). La utilització de la Web atribueix a qui la faci servir la condició d’usuari (d’ara endavant, “Usuari”) i implica expressament i plenament l’acceptació dels Termes Legals de la Web. Com a Usuari, et compromets a utilitzar el Web de conformitat amb els Termes Legals del Web i la normativa legal vigent que sigui aplicable en el moment de la seva utilització.

Els Termes Legals del Web s’actualitzen periòdicament, per la qual cosa són aplicables els que es trobin vigents i publicats en el moment d’utilització del Web. Et preguem que llegeixis atentament aquests textos abans de navegar pel web, així com periòdicament. En cas que no estiguis d’acord amb els Termes Legals de la Web, si us plau, no facis servir la

1. ACCÉS I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL WEB

L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris.

Qualsevol ús no autoritzat queda prohibit tret que compti amb la prèvia autorització per escrit del CEM; El CEM es reserva el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l’accés o la utilització, totalment o parcialment, del Web a aquells Usuaris que incompleixin qualsevol de les condicions previstes en aquest Avís Legal i/o qualsevol dels Termes Legals de la Web

Així mateix, el CEM tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d’acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació de les actuacions esmentades.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat de la Web i dels materials, serveis i formularis oferts a través d’aquesta, de conformitat amb la legislació aplicable i sempre per a les finalitats per a les quals han estat creats.

A aquest efecte l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o no autoritzats, o lesius dels drets i els interessos de tercers; o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web, els serveis, equips informàtics, documents, arxius i altres continguts oferts pel CEM al Web i/o que puguin estar emmagatzemats a qualsevol equip informàtic del CEM, d’altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (tant de maquinari com de programari).

Particularment l’Usuari es compromet a (amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu):

El CEM es reserva el dret de retirar qualsevol contingut que sigui irrespectuós i/o contravingui el que disposa aquesta secció, així com a exercitar les accions legals que resultin oportunes.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la seva disposició a la Web, entenent-los, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, fitxers, logotips, imatges, icones, tecnologia, programari i links; així com la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa i altres continguts audiovisuals o sonors, el seu programari, disseny gràfic i els codis font necessaris per al seu funcionament, accés i utilització (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei i els Termes Legals de la Web; i, en particular, s’abstindrà de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar, o realitzar qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació, llevat que tinguis l’autorització expressa del CEM o del titular dels drets corresponents o que això resulti legalment permès.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Les informacions difoses a la web, així com els seus continguts, són de titularitat del CEM o dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. En cap cas no es pot entendre que des de el CEM se cedeix o autoritza els Usuaris a explotar en cap de les seves modalitats els drets sobre aquests continguts més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús del Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Web són titularitat del CEM o han estat publicats amb el consentiment dels seus propietaris legítims, sense que es pugui entendre que l’accés a la Web atribueixi als Usuaris cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels Continguts de la Web, podeu posar-vos en contacte amb el CEM a través del nostre email secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat adjuntant la informació pertinent .

En qualsevol cas, el CEM no assumeix cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits pels Usuaris de la Web per qualsevol altra persona aliena al CEM.

3. HIPERENLLAÇOS

La Web pot posar a la teva disposició com a Usuari dispositius tècnics d’enllaç (com ara, links, banners, botons), que permetin accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). La instal·lació d’aquests enllaços té per únic objecte facilitar l’accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles en aquests Llocs Enllaçats.

El CEM no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. el CEM no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a:

Atès que el CEM no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’Usuari reconeix i accepta que el CEM no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis , publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per aquest motiu, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, els continguts i els serveis existents als canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb fins d’explotació comercial a pàgines web alienes al CEM que permetin l’accés a aquest lloc web sense autorització del CEM. L’existència d’aquest tipus d’enllaços no implicarà l’existència de relacions comercials amb el titular del web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació del CEM.

4. MODIFICACIONS

Per tal de millorar el Web, el CEM es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del Web, de forma unilateral; així com el dret de modificar en qualsevol moment els Termes Legals del Web que, en relació amb el Web, s’hagin posat o es puguin posar a la teva disposició al Web.

5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

El CEM no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Web, ni que aquesta estigui lliure d’errors. Quan això sigui raonablement possible, el CEM advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web. El CEM exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la web, com interrupcions tècniques, de seguretat, de control, de subministrament, etc. A l’Usuari correspon l’obligació de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials o lesius.

Així mateix, el CEM exclou tota responsabilitat pels errors o omissions de què poguessin patir els Continguts de la Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquesta; així com per qualssevol danys derivats de la utilització de la Web i/o per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita, incloent-hi la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics. El CEM tampoc no assumirà responsabilitat de cap tipus per l’ús que altres Usuaris facin de la Web i/o els seus Continguts, ni dels errors o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar vinculats amb el CEM mitjançant relació contractual.

La informació de la Web es proporciona sense garantia de cap mena, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense previ avís. El CEM no garanteix l’absència de virus, cucs o altres elements informàtics lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als seus fitxers. En conseqüència, el CEM exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar als usuaris.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el CEM pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquests Termes Legals del Web. L’Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de qualsevol contingut d’aquest Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, proporcionant la informació necessària en temps i forma i seguint les pautes i indicacions del Web.

El Web no està dirigit a Usuaris menors d’edat.

En tot cas, el CEM es compromet a tractar de solucionar els problemes i/o incidències que poguessin sorgir amb la major diligència possible i oferir tot el suport necessari a l’Usuari per, si escau, poder arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència .

6. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del Web seran tractades de conformitat amb el que disposa la nostra Política de Privadesa que tot usuari coneix i accepta quan visita la nostra pàgina web.

7. IDIOMA

Per al CEM, els Usuaris són la prioritat i intenta dirigir-se sempre que és possible en el seu propi idioma. Per això el CEM ha traduït els Termes Legals de la Web a diversos idiomes. No obstant això, en cas de conflicte o dubtes sobre el significat o l’abast d’algun apartat, terme o expressió continguts en aquestes, serà d’aplicació prioritària la versió en Català, per ser la versió original en què han estat redactats els Termes Legals de la Web.

8. LLEI APLICABLE

Els Termes Legals del Web es regeixen a tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de Manresa, amb renúncia expressa al fòrum que els pugui correspondre, llevat que la legislació aplicable requereixi una altra jurisdicció. Tot i això, ambdues parts faran tot el raonablement necessari per intentar resoldre els conflictes de forma amistosa.

9. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES EN LÍNIA

En cas de ser soci o consumidor, si teniu queixes o reclamacions podeu adreçar-les a la següent adreça de correu electrònic: secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat. A més, en cas que considereu que els vostres drets han estat vulnerats, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, us informem que teniu dret a acudir a un procediment de resolució alternativa de conflictes en línia en matèria de consum.

Podrà sol·licitar aquest procediment a la plataforma que trobaràs a la següent adreça:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

L’ús de la plataforma en línia no és necessari ni obligatori. Per tant, els consumidors són lliures de fer valer les seves reclamacions sense fer servir prèviament la plataforma. com